Nový Torqeedo Travel vyhral Enviromental Award pre inovácie na výstave lodí Miami Boat Show 2010!
Nový Torqeedo Travel vyhral Enviromental Award za inovácie na výstave lodí Miami Boat Show 2010!

Označovanie výkonu lodných motorov

Torqeedo poskytuje zmysluplné údaje o výkone svojich lodných motorov. Výkon lodného motora sa dá opísať ako sila, ktorú v danom momente motor dodáva na pohon lode. Táto sila sa volá hnací výkon. Vypočíta sa ako ťah na lodnej vrtuli krát rýchlosť lode a môže byť vyjadrená vo wattoch alebo konských silách.

Hocí hnací výkon je extrémne presný (a jediný relevantný) ukazovateľ výkonu lodných motorov, väčšina výrobcov ho neposkytuje. Výrobcovia elektromotorov vo všeobecnosti udávajú vstupný výkon (t. j. príkon) ako výkon motora. A to napriek tomu, že iba malá časť príkonu sa premieňa na hnací výkon. Zvyšok predstavujú straty v motore alebo na lodnej vrtuli.
Výrobcovia spaľovacích motorov udávajú ako výkon motora výkon na hriadeli. Takisto v tomto prípade sa iba menšia časť energie dodávanej hriadeľom premieňa na hnací výkon. Pri spaľovacích motoroch menších kubatúr môže byť strata výkonu spôsobená lodnou vrtuľou až 70 %!

Relevantné ukazovatele výkonu
Relevantné ukazovatele výkonu

Druhý veľmi dôležitý ukazovateľ je celková efektivita. Popisuje ako efektívne dokáže pohonný systém premeniť vstupnú energiu na hnací výkon. Vypočíta sa ako hnací výkon/vstupný výkon.

Torqeedo vyrába najefektívnejšie prívesné motory na svete aj vďaka prísnej orientácii na hnací výkon a celkovú efektivitu. Keďže celková efektivita pohonného systému je daná čiastkovou efektivitou jeho jednotlivých častí, jedna neefektívna časť môže mať významný negatívny vplyv na celý systém. Preto Torqeedo kladie veľký dôraz na komplexnú optimalizáciu a interakciu všetkých súčastí lodného motora.

Ďalší často používaný ukazovateľ výkonu lodného motora je statický ťah udávaný v kilogramoch (kg), resp. librách (LBS) alebo newtonoch (N). V porovnaní s hnacím výkonom a celkovou efektívnosťou má tento ukazovateľ oveľa nižšiu výpovednú schopnosť. Je to vlastne sila, ktorá pôsobí na kôl, o ktorý je priviazaný čln so zapnutým motorom. V tomto prípade je však rýchlosť rovná nule a hnací výkon (ťah x rýchlosť) je tiež nula. Preto statický ťah nemôže poskytnúť žiadnu informáciu o hnacom výkone, ktorý môže byť využitý na pohon lode, a takto izolovaný nemá podstatnú výpovednú hodnotu. Slúži jedine na určenie maximálnej veľkosti lode, na ktorú môže byť použitý daný motor.
Väčšina výrobcov delí a označuje svoje motory podľa statického ťahu. Pri testoch konkurenčných elektromotorov Torqeedo zistilo, že údaje o statickom ťahu boli všeobecne predimenzované.
Pri teste konkurenčných produktov výskumní pracovníci Torqeeda nedokázali dosiahnuť hodnoty statického ťahu, ktoré udávali výrobcovia daných motorov.
Údaje výrobcov a výsledky testov lodných elektromotorov

Produkt Max. príkon elektromotorov (W) Max. výkon na hriadeli, spaľovacie motory (W) Hnací výkon Celková efektivita elektromotorov (%) Max. efektivita lodnej vrtule spaľovacích motorov Statický ťah (kg) Poznámka
Torqeedo Travel 401 400 175 44 % 18
Torqeedo Travel 801 800 350 44 % 31
Torqeedo Cruise 2.0 2000 900 45 % 55
Konkurent 300W & 12V 300 60 20 % 9
Konkurent 500W & 12V 500 100 20 % 16 Výrobca udáva statický ťah: 25 kg
Konkurent 1000W & 24V 1000 190 19 % 25 Výrobca udáva statický ťah: 36 kg
Konkurent 2200W & 36V 1800 600 33 % 40
Konkurent 2,3HP / 4-takt 1690 380 22 % 25
Konkurent 4HP / 2-takt 2940 700 24 % 32
Konkurent 6HP / 4-takt 4410 1200 27 % 51

Veľký test malých motorov: Akreditované laboratórium v Potsdam Model Basin (SVA Potsdam) potvrdilo jedinečnú efektívnosť prívesných motorov Torqeedo.

Po úspešných firemných testoch a úspešnom uvedení motorov na trh v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku sa Torqeedo rozhodlo uskutočniť „definitívny“ test a poslalo dva svoje prívesné motory do SVA Potsdam. Nezávislí experti v SVA testovali a potvrdili jedinečnú úroveň efektivity a mimoriadnu hnaciu silu elektromotorov Torqeedo v laboratórnych podmienkach.

Laboratórium SVA bolo založené pred viac ako 50. rokmi. Dnes predstavuje medzinárodne uznávanú autoritu v oblasti výskumu a poradenstva v lodiarskom priemysle. 45 expertov špecializovaných v rôznych oblastiach vedy a technici vyškolení podľa medzinárodných štandardov sa podieľajú na úspechoch tejto neziskovej organizácie.
YACHTERshop Aquapac Seascape 18 SailingSchool Prenájom lodí


© qvota 2010